Redovisning för verksamheter

En årsredovisning är en viktig del av företagsverksamhet och innehåller olika delar som är beroende av företagets karaktär och omfattning. Vanligtvis består årsredovisningen av följande delar: förvaltningsberättelse med förslag på resultatdisposition, resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys (tidigare finansieringsanalys, obligatorisk för vissa större företag), noter och revisionsberättelse (för årsredovisningar som har granskats av en revisor).

Redovisning är ett brett område som kan delas upp i flera områden, inklusive ekonomistyrning, extern revision, skatteredovisning, finansiell redovisning och rapportering samt intern redovisning. Ekonomistyrning handlar om att vidta åtgärder inom företaget för att uppnå ekonomiska mål och förverkliga företagets strategi. Extern revision syftar till att uppfylla de regulatoriska riktlinjerna och branschpraxis. Skatteredovisning måste följa aktuell lagstiftning, medan finansiell redovisning och rapportering fokuserar på redovisning som stödjer redovisningsfunktioner och verksamheten. Finansiell redovisning fokuserar på organisationens utarbetande av finansiella rapporter till externa användare som investerare, tillsynsmyndigheter och leverantörer. Intern redovisning fokuserar på mätning, analys och rapportering av information för internt bruk.

Bokföring kontra redovisning

Bokföring och redovisning är två begrepp som ofta används synonymt, men som skiljer sig åt. Bokföring innebär registrering av företagets fakturor, kvitton och andra underlag fysiskt eller digitalt enligt bokföringslagens kontantmetod eller faktureringsmetod. Alla affärshändelser ska bokföras löpande, även i en systematisk ordning efter konton, huvudbokföring. För varje affärshändelse krävs en verifikation som visar att transaktionen har genomförts.

Redovisningsdelar

Redovisning inkluderar bokslut, deklaration och rapportsammanställningar som kan ligga till grund för beslut om företagets utveckling. Syftet med redovisning är att ge en grundläggande bild av företagets verksamhet och resultat. Redovisningen är också avgörande för hur näringsverksamheten ska beskattas, och i aktiebolag utgör granskningen av redovisningen grund för beslut om styrelsens och den verkställande direktörens ansvarsfrihet och eventuell vinstutdelning.

Redovisningsbyrå

BQ Redovisning är en pålitlig och personlig redovisningsbyrå baserad i Stockholm som erbjuder anpassade tjänster för företagare. De strävar efter att digitalisera sina processer för att ge snabba och effektiva lösningar till kunderna, samtidigt som de förstår vikten av personlig rådgivning och service. bqredovisning.se har ett gott rykte som en av de tryggaste redovisningsbyråerna i Sverige.

Deras företagspaket inkluderar årsredovisning, periodiseringar, avskrivningar, bokslutsdispositioner och inkomstskatter. De erbjuder också bemanningstjänster och ekonomisk rådgivning som är anpassade efter företagens specifika behov och mål. BQ Redovisning hjälper företag att förbereda sig för framtiden och nå sina ekonomiska mål.